مدیریت پیمان اجرای ساختمان

مدیریت پیمان یا MC همان طور که از نامش بر می آید، روشی است که در آن کارفرما یا مالک، یک شرکت یا یک شخص را تعیین می کند تا مدیریت اجرای پروژه را بر عهده بگیرد. بنابراین تعیین روش های اجرای پروژه و تعیین چارت سازمانی و استخدام نیروها بر عهده پیمانکار است.

در این روش پیمانکار یا شخص، بابت مدیریت پروژه درصدی از هزینه های انجام شده را دریافت می دارد . این هزینه ها معمولاً شامل هزینه تهیه موارد قرارداد و هزینه اجرا می باشد ولی قبل ازهزینه های صورت گرفته باید توافق طرفین درنظر گرفته شود.

این پیمان به سود طرفین می باشد چون کارفرما هیچ بالاسری ( اورهد یا سود) به پیمانکار پرداخت نمی کند فقط هزینه موارد لازم در قرارداد ، مدیریت طرح، نیروی انسانی و ماشینی را پرداخت می نماید، بنابراین در هزینه پیمان صرفه جویی می شود. از طرفی دیگر پیمانکار هزینه ای بابت اجرا پرداخت نمی کند و فقط به خاطر تخصص در مدیریت سودی به صورت درصدی از کل هزینه ها دریافت می دارد. سرعت و کیفیت ساخت پروژه در این روش نسبت به دیگر روش ها بالاتر است.

جهت عقد قرارداد مدیریت پیمان ساختمان و مشارکت در ساخت با ما تماس بگیرید!

تعریف مدیریت پیمان : مدیریت پیمان قرارداد چیست ؟

در مدیریت پیمان ، مدیریت اجرای پروژه به پیمانکار واگذار می گردد و هزینه های آن  به صورت درصدی  به پیمانکار پرداخت می شود . هزینه های مدیریت پروژه می تواند شامل هزینه های مدیریت  فنی ، تدارکات ، مالی و اداری  باشد .  جزییات عوامل مدیریت به درصد توافق شده بستگی دارد .

 انواع روشهای تنظیم قرارداد مدیریت پیمان با پیمانکار مدیریت ساخت ساختمان :

1- پیمان مدیریت درصدی : در این حالت درصدی از هزینه های ساخت پروژه به تیم مدیریت پیمان تعلق می گیرد .

2- پیمان مدیریت مقطوع : در این حالت مبلغی مقطوع بابت مدیریت ساخت پروژه ، توافق می گردد . در این حالت لازم است جهت هزینه ها سقف قراردادی منظور گردد .

3- پیمان مدیریت با سقف قیمت : در این حالت در صورتی که تیم مدیریت پیمان بتواند تا سقف هزینه پروژه مشخصی پروژه را به اتمام برساند ، درصد اول و برای بالاتر از آن درصد دومی تعیین می گردد . درصدها طوری تعیین می شود که نفع پیمانکار در رعایت سقف هزینه باشد .

انواع قراردادهای ساختمانی چیست ؟

انواع قرارداد معادل انگلیسی شرح خلاصه قرارداد
قیمت ثابت / پرداخت مقطوع Fixed Price / Lump Sump هزینه پروژه به صورت ثابت بین کارفرما و پیمانکار توافق می شود
فهرست بهایی Unit Price/Item Rate هزینه پروژه بر اساس ردیفهای فعالیت کار بر حسب قیمت واحد و حجم کار بین دو طرف قرارداد توافق می شود
پرداخت درصدی Cost Plus درصدی از هزینه کار  جهت پرداخت به پیمانکار یا مجری توافق می گردد
زمان و مصالح / تامین نیرو

Time & Material

 مصالح توسط کارفرما ، نیروی انسانی و ماشین آلات به عهده پیمانکار و پرداخت تمام هزینه به عهده کارفرما است
مدیریت پیمان Management Contracting مبلغ یا درصدی از کار به عنوان جهت عوامل مدیریت پروژه به پیمانکار پرداخت می شود
قیمت هدف Target Cost ترکیبی از دو قرارداد قیمت ثابت و پرداخت درصدی است . برای قرارداد سقف قیمت تعیین شده و درصد یا مبلغی به پیمانکار ، تا رسیدن به سقف مذکور توافق می شود
زیر بنا  متر مربعی Cost per SQ. meter  هزینه اجرای کار بر حسب هر متر مربع بنا توافق می شود .

شرح خدمات مدیریت پیمان :

خدمات مدیریت پیمان ساختمان  می تواند به صورت زیر باشد .

1- پیگیری فرایندهای اداری اخذ جواز ، نظام مهندسی ، بیمه ، انشعابات ، آزمایشگاه

1- بررسی نقشه ها و برآورد هزینه مالی ساخت پروژه

2- تنظیم قرارداد با پیمانکاران جز ، تهیه صورت وضعیت کار به تفکیک پیمانکار

3- تهیه صورت وضعیت مالی پروژه به صورت دوره ای و ارائه آن به کارفرما

4- تدارکات و پیگیری خرید مصالح ، حمل و نقل ان به کارگاه

5- تنظیم فرآیندهای توالی اجرا ، برنامه ریزی و کنترل پروژه کارگاه

6- مدیریت مالی و به روز نمودن حسابهای طرف قرارداد پروژه همانند پیمانکاران ، فروشندگان مصالح و سازمانها و ادارات

7- مدیریت اجرایی پروژه طبق برنامه زمانبندی و به روز نمودن دوره ای آن

8- مدیریت ایمنی کارگاه و تنظیم روابط با همسایگان و سازمانها ، پایش مداوم کارگاه ، مدیریت بهداشت و جمع آوری نخاله ها از مسیرهای عمومی

9- مدیریت کنترل کیفی و نظارت بر حسن اجرای فعالیتهای ساختمانی منطبق بر استانداردهای موجود

10- مستند سازی و تهیه دفترچه مشخصات فنی جهت صدور شناسنامه فنی ملک

درصد حق الزحمه مدیریت پیمان :

میزان درصد حق الزحمه مدیریت پروژه ، وابسته به شرح خدمات توافق شده طرفین است . هر چه حجم خدمات مدیریت و استخدام نفرات افزایش یابد ، هزینه نیز افزایش می یابد . عرف درصد مدیریت پیمان می تواند بین 7% تا 15% لحاظ شود . هر چه مساحت پروژه بیشتر باشد ، درصد مدیریت پروژه نیز می تواند کاهش یابد . در صورتی که حجم پروژه کوچک باشد ، اعداد پیمان مدیریت نمی تواند تکافوی هزینه ها را انجام دهد . در این حالت یا درصد افزایش می یابد و یا به صورت مقطوع عددی برای پوشش هزینه ها ، توافق می شود .

مزایا و منافع مدیریت پیمان یا پیمانکار مدیریت ساخت ساختمان :

1- کار مدیریت پروژه از دوش کارفرما برداشته شده ، مسائل فنی ، ایمنی ، ارتباط با همسایگان ، پیمانکاران جزه سازمانها به عهده تیم مدیریت پیمان است .

2- پیمانکار نگران تغییر قیمتها نیست ، تغییر قیمتها تاثیر بر کیفیت کار ندارد . پیمانکار به دنبال ادعای تغییر قرارداد بابت نوسانات بازار و تعدیل و … نیست .

3- درآمد پیمانکار وابسته به پیشرفت پروژه است و تمام موارد جانبی کنار گذاشته می شود .

4-کارفرما به سلیقه خود می تواند برخی جزییات را تغییر دهد و پیمانکار موظف به اجرای آن است . هزینه تغییرات به عهده پیمانکار نیست .

5- جزییات مالی ؛ خرید ها و پرداختها در اختیار کارفرما است و هزینه های واقعی پروژه به وی نشان داده می شود .

6- پیچید گی های فنی تاثیری بر ادعای پیمانکار نداشته و تیم مدیریت موظف به اجرای تصمیمات کارفرما است .